२०७४/१२/३० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकका केहि झलकहरु