दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

पौष महिनाको आय विवरण

चालु आ.ब.२०७४/७५ पौष  मसान्त सम्मको आय

Month:

Transaction Type: 
Income