दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

स्थानीय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या १ (राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि)