दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

ठेक्का नं.01/DM/Sunsari/Solar/2074/075 को आसयको सूचना