दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालू आ.ब.२०७३/०७४ को संचालित योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरुको केही झलक